Her skal der stå en nyhed om et eller andet

   Her skal der stå en nyhed

Forretningsbetingelser

1. Du handler med Fodbold-Lab I/S. Vores hovedkontor ligger på Arne Jacobsens Allé 13 – 2300 København S, att: Champions of 2morrow. Vi er konsulenter, og har et mobilt testcenter vi rejser rundt med.

Du kan få fat på os her, og vores CVR-nummer er: CVR: 36 62 27 41.

2. Med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet orienteres hermed om de generelle vilkår, som Fodbold-Lab I/S arbejder efter med mindre andet specifikt er aftalt:

3. Produkter:

  • Enkelt- & Holdtest
  • Træningsvejledning
  • Events
  • Kost
  • Foredrag

Fodbold-Lab varetager opgaver som er formuleret i en mundtlig eller skriftlig opgaveaftale: Læs mere om produkterne her: produktbeskrivelser. I opgaveaftalen tilstræbes at begyndelsestidspunktet og afslutningstidspunktet er klart. Det nærmere indhold af opgaven aftales med kunden, og der aftales en aktivitetsplan med mindre der er tale om enkelttest hvor datoen ligger klar for testdagen.

4. I tilfælde af, at Fodbold-Lab er ude hos Kunden – skal denne sørge for at bistå Fodbold-Lab med materiale af betydning for opgavens varetagelse og i videst omfang hjælpe med at gøre materialet nyttigt for konsulentopgaven.

Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne information om konsulentopgavens indhold, forløb og resultater. Fodbold-Lab står til rådighed for orientering af kundens personale om konsulentopgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater.

Fodbold-Lab ser det som vores pligt straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål og/eller gennemførelse.  Fodbold-Lab forbeholder sig ret at foretage mindre tekniske ændringer i specifikationer, som vil forbedre procesforløbet uden forudgående drøftelser med kunden. Kunden orienteres straks om sådanne ændringer.

Skulle det under projektets afvikling vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede eller at de ønskede resultater ikke kan opnås med vores medvirken kan aftalen opsiges af begge parter til umiddelbart ophør. Medgået tid faktureres.

5. Betalingsbetingelser: 14 dage netto for holdtest, foredrag og events. Større opgaver faktureres med 50%, inden opgaven påbegyndes.
Mindre ydelser – typisk foredrag og enkelttests faktureres efter afholdelsen – og der vil være mulighed for MobilePay på enkelttestdage.

6. Ved manglende betaling fremsendes op til 2 rykkerskrivelser til kunden med 100 kr. i gebyr per skrivelse. Såfremt betalingen ikke finder sted efter 2. rykkerskrivelse, vil sagen blive overdraget til inkasso med yderligere omkostninger for kunden.

7. Ved aflysning af konsulentopgaver, der sker på kundens foranledning senere end 7 dage før aftaletidspunktet, faktureres 25% af det aftalte beløb, med mindre at konsulentopgaven forflyttes til et andet gensidigt aftalt tidspunkt. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, således også afbud grundet sygdom.

8. Ved aflysning af enkeltests, holdtests, foredrag og events, der sker på kundens foranledning senere end 24 timer (regnet på arbejdsdage) før aftaletidspunktet, faktureres hele beløbet. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, således også afbud grundet sygdom.

9. Rapporter, spillerprofiler og andet materiale tilsendes elektronisk i PDF-format eller efter aftale.

10. Ansvar: Brug af materialer, rapporter og udførelse af testning m.m. sker på kundens eget ansvar. Kunden kan ikke rejse erstatningskrav mod Fodbold-Lab grundet dispositioner, som er foretaget på baggrund af konklusioner fra data, materialer, testning og rapporter leveret af Fodbold-Lab.

11. For Superliga: Omkostninger til kørsel i forbindelse med løsning af en opgave debiteres efter regning. Kørsel debiteres efter Statens takster, 2015: kr. 3,70. For lavere rangerende hold tildeles rabat på omkostninger forbundet med kørsel/transportudgifter til løsningen af opgaven – den indbyrdes aftale gøres på forhånd.

12. Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Byretten i København. Tvister afgøres under anvendelse af dansk ret.

September 2015